Projekty unijne

 

W lipcu 2021 roku uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 RPO WL 2014-2020 do projektu: Zestaw pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid o łącznej mocy 48,96 kWp w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2.

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej opartej o energię promenowania słonecznego, gdzie planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok [nowe instalacje OZE o łącznej mocy 48,96 kW]

Celem projektu jest redukcja emisji CO2 i innych pyłów, w tym PM-10, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, poprzez wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Planowane efekty: wybudowanie pięciu jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE [MWhe/rok] rozliczeniowy - 46,99,  szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134) [tony równoważnika CO2/rok] rozliczeniowy - 15,84; dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] rozliczeniowy 0,04; dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [kWe] rozliczeniowy 48,96;

Miejsce realizacji projektu: Lublin, ul. Wigilijna 2A

Wartość projektu: 249 629,21 zł

wkład Funduszy Europejskich 130 812,87 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

o udzielenie zamówienia na

„Realizacja zestawu pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid o łącznej mocy 48,96 kWp”

w ramach projektu : Zestaw pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid o łącznej mocy 48,96 kWp

Zamówienie  jest  współfinansowane  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, Oś Priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku,   Działanie  4.2   Produkcja  energii  z  OZE  w  przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

Korporacja Budownictwa I Nieruchomości „Graden” Sp.  z o.o., Dolna 3 Maja 3, 20-079 Lublin

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz załącznikami do pobrania poniżej.

Pobierz Zapytanie ofertowe nr 1/2021

Pobierz Załącznik nr 1 Formularz oferty

Pobierz Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania

Pobierz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Pobierz Załącznik nr 4 Projekt instalacji (plik zip)

Pobierz Załącznik nr 5 Przedmiar robót

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

W związku z publikacją w dniu 31.08.2021 r. zapytania ofertowego na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, informujemy, iż nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Zapraszamy wszystkie firmy z branży fotowoltaicznej do złożenia oferty z zachowaniem wszystkich wymagań zawartych w treści zapytania ofertowego (z wyłączeniem terminów w nim zawartych).

Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia w trybie wyboru wykonawcy z wolnej ręki.

Poniżej zamieszczony został protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia pt. „Realizacja zestawu pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid o łącznej mocy 48,96 kWp”.

Protokół z wyboru wykonawcy 06.10.2021