Załączniki nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu