Załączniki nr 2 Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania